Dopasujemy terminy i lektora do Twoich potrzeb!

Regulamin serwisu LingTutor.pl

I. Postanowienia dla kursanta oraz lektora

§ 1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. Sporządzony został w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

Serwis– serwis internetowy prowadzony przez LingTutor.pl Marcin Henel dostępny pod adresem internetowym lingtutor.pl, umożliwiający Kursantom wyszukiwanie Usług edukacyjnych, w tym Lektorów wykonujących te usługi, a Lektorom świadczenie Usług edukacyjnych.

Administrator- osoba odpowiedzialna za Serwis.

LingTutor.pl - firma zarejestrowana we Wrocławiu pod nazwą LingTutor.pl Marcin Henel, ul. Ferdynanda Magellana 51/15, NIP: 5732811551, REGON: 241717174. Adres e-mail szkoły to biuro@lingtutor.pl, numer telefonu to 698 476 805.

Adres serwisu - adres email biuro@lingtutor.pl oraz info@lingtutor.pl

Rejestracja- proces podawania danych w Serwisie, po którym założone zostaje Konto Użytkownika zgodnie z tymi danymi. Rejestracja jest możliwa tylko po zaakceptowaniu Regulaminu. Istnieje możliwość Rejestracji dwóch osób jednocześnie- Kursanta nadrzędnego oraz Kursanta podrzędnego (np. rodzic i dziecko). Jedna rejestracja pozwala na korzystanie z Serwisu jako Kursant oraz jako Lektor z możliwością przełączania się pomiędzy tymi trybami.

Użytkownik- osoba posiadająca własne Konto użytkownika. W ramach Serwisu Użytkownik może być Lektorem lub Kursantem, lub zarówno Lektorem jak i Kursantem.

Konto użytkownika- usługa, dzięki której Użytkownik, identyfikowany za pomocą określonej unikalnej nazwy- jego adresu email oraz identyfikatora, może korzystać z Serwisu. Na jednym koncie Użytkownika można korzystać z Serwisu jako Kursant i jako Lektor, z możliwością przełączania się pomiędzy trybem dla Lektora i trybem dla Kursanta.

Kursant– podmiot który dokonał Rejestracji w Serwisie, do którego skierowana jest oferta Usług edukacyjnych. Zarówno konsument indywidualny, jak i instytucjonalny.

Lektor– podmiot który dokonał Rejestracji w Serwisie w celu świadczenia lub sprzedaży Usług edukacyjnych za pośrednictwem Serwisu.

Usługa edukacyjna – Lekcje, całe kursy, tłumaczenia, przekazanie dostępu do Materiałów lub dowolne inne usługi językowe oferowane przez Lektorów w ramach Serwisu.

Lekcja - rodzaj Usługi edukacyjnej. Umówione spotkanie online pomiędzy Lektorem a Kursantem, w terminie wybranym w kalendarzu dostępnym w Serwisie. Lekcja odnosi się do Kursu, posiada swoją Cenę i Termin lekcji, a także przewidywaną długość.

Kurs- określony typ Lekcji. Lektor może prowadzić Lekcje związane z różnymi Kursami dla każdego określając inną Cenę i opis.

Cena– wartość w Wirtualnych środkach pobierana od Kursanta z jego Wirtualnego konta, za Usługę edukacyjną.

Prowizja- wartość o jaką zmniejszona jest Cena dla wyliczenia Wynagrodzenia.

Wynagrodzenie- wartość w Wirtualnych środkach jaką otrzymuje Lektor na swoje Wirtualne konto, za Zamówienie u niego Usługi edukacyjnej przez Kursanta.

Termin- okres czasu wyznaczony przez lektora i wpisany do jego kalendarza w Serwisie. Na terminie mogą być zamawiane Lekcje.

Termin lekcji- data i godzina na jaką dokonano Zamówienia lekcji wraz z czasem trwania Lekcji.

Lekcja próbna- rodzaj pierwszej Lekcji Kursanta z Lektorem, której Cena jest ustalona przez LingTutor.pl i Lektor nie ma możliwości jej zmienić. Jej długość wynosi 20 minut lub dłużej.

Zamówienie- dokonanie transakcji pobrania Wirtualnych środków z Wirtualnego konta Kursanta za wykonanie Usługi edukacyjnej przed jej faktycznym wykonaniem.

Wyszukiwarka lektorów – wyszukiwarka, która wyświetla Lektorów zarejestrowanych w Serwisie na podstawie różnych czynników, mających na celu jak najlepsze dopasowanie Lektora do Kursanta. Serwis dopuszcza możliwość wyświetlania w Wyszukiwarce Lektorów odpowiednio oznaczonych ofert reklamowych, których zasady określają osobne regulaminy.

Odrzucenie kursanta- opcja której może użyć Lektor wobec Kursanta, który go wybrał, po użyciu której nie ma wobec niego żadnych zobowiązań wynikających w Regulaminu.

Odbycie lekcji- funkcja Serwisu dzięki której Lektor potwierdza wykonanie Usługi edukacyjnej i otrzymuje 100% Wynagrodzenia. Oznacza Zamknięcie lekcji.

Odwołanie lekcji- funkcja Serwisu pozwalająca zrezygnować z dokonanego Zamówienia. Wiąże się z określonymi konsekwencjami dla Kursanta i Lektora w zależności od czasu dokonania Odwołania lekcji. Oznacza Zamknięcie lekcji.

Zamknięcia lekcji- moment w którym Lektor traci możliwość modyfikacji Lekcji. Lektor może otrzymać wtedy Wynagrodzenie na swoje Wirtualne konto lektora, w zależności od rodzaju Zamknięcia lekcji.

Wirtualne konto kursanta- miejsce agregujące Wirtualne środki Kursanta. Z jednym Wirtualnym kontem kursanta może być powiązanych kilka Kont użytkowników np. członkowie rodziny, jeśli wyrazili taką wolę w procesie rejestracji lub pisząc na adres biuro@lingtutor.pl.

Wirtualne konto lektora- miejsce agregujące Wirtualne środki Lektora, do którego tylko Lektor ma dostęp.

Wirtualne środki- środki umieszczone na Wirtualnym koncie kursanta lub Wirtualnym koncie lektora.

Kursant nadrzędny- rodzaj Kursanta spełniającego rolę opiekuna Kursantów podrzędnych. W przypadku kiedy do jednego Wirtualnego konta kursanta przypisanych jest kilku Kursantów, Kursant nadrzędny ma pełny wgląd w dane Kursantów podrzędnych, może je modyfikować oraz może w ich imieniu dokonywać Zamówień. Kursant nadrzędny ma możliwość dokonać Rejestracji powiązanego z nim Kursanta podrzędnego, jeśli Kursant podrzędny wyraził na to zgodę, zaakceptował Regulamin oraz samodzielnie potwierdzi Rejestrację, a wraz z nią akceptację Regulaminu, z własnego adresu email.

Kursant podrzędny- rodzaj Kursanta spełniającego rolę podopiecznego Kursantów nadrzędnych. Kursant podrzędny ma dostęp tylko do swoich danych. Do danych Kursanta podrzędnego ma dostęp każdy Kursant nadrzędny, jeśli są przypisani do tego samego Wirtualnego konta Kursanta. Kursant podrzędny ma możliwość dokonać Rejestracji powiązanego z nim Kursanta nadrzędnego, jeśli Kursant nadrzedny wyraził na to zgodę, zaakceptował Regulamin oraz samodzielnie potwierdzi Rejestrację, a wraz z nią akceptację Regulaminu, z własnego adresu email.

Dziecko- rodzaj Kursanta poniżej 16 lat, który nie może samodzielnie dokonywać Zamówień.

Doładowanie- funkcja Serwisu odpowiadająca za zwiększenie ilości Wirtualnych środków na Wirtualnym koncie kursanta. Kwota Doładowania wyliczana jest poprzez dodanie do siebie Kwoty wpłaty oraz Kwoty gratis.

Kwota wpłaty- odpowiada kwocie na przelewie dokonanym z konta bankowego Kursanta. W przypadku gdy przelew jest dokonany w walucie innej niż złotówki, następuje przeliczenie Kwoty wpłaty zgodnie z Kursem waluty. W przypadku płatności poprzez pośrednika- PayU, kwota przelewu jest o 2,5% wyższa niż kwota Wpłaty.

Kwota gratis- kwota w Wirtualnych środkach doliczana podczas Doładowania do kwoty na Wirtualnym koncie kursanta.

Data ważności- dzień w którym Wirtualne środki zgromadzone na Wirtualnym koncie kursanta zostają wyzerowane.

Wypłata- usługa LingTutor.pl wiążąca się z przelewem dokonanym na konto bankowe Lektora. Kwota przelewu odpowiada kwocie na fakturze otrzymanej od lektora i kwocie w Wirtualnych środkach o jaką zmniejszany jest stan Wirtualnego konta Lektora. W przypadku kiedy faktura oraz przelew bankowy mają być dokonane w walucie innej niż złotówki, następuje przeliczenie zgodnie z Kursem waluty.

Kurs waluty- aktualnie obowiązujący w serwisie kurs waluty obcej w stosunku do złotówki, zgodnie z jakim dokonywane są Doładowania i Wypłaty dla walut obcych.

Materiały- treści będące własnością Lektora i udostępniane konkretnym Kursantom przez Lektora.

Wirtualna tablica- przestrzeń, którą lektor zapełnia dowolną treścią, rodzaj Materiału.

Strona profilowa lektora- publicznie dostępna w internecie strona będąca częścią Serwisu z danymi jakie podał Lektor.

Metodyk- lektor posiadającym Certyfikat “certyfikat metodyka”.

Certyfikat- odznaczenie dla Lektora przyznawane przez Administratora potwierdzające jego umiejętności językowe oraz metodyczne.

Lekcja certyfikacyjna- Umówione spotkanie online Lektora z Metodykiem w celu przyznania Lektorowi Certyfikatów.

Naruszenie- każde naruszenie zasad Regulaminu przez Lektora.

§ 2 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy: LingTutor.pl Marcin Henel, Ferdynanda Magellana 51/15, 51-505 Wrocław
 2. Adres poczty elektronicznej: biuro@lingtutor.pl.
 3. Numer telefonu: +48 698 476 805.

§ 3 Konto użytkownika

 1. W celu korzystania z funkcji Serwisu, użytkownik musi dokonać Rejestracji w Serwisie, tj. założyć Konto użytkownika.
 2. Dla założenia Konta użytkownika i korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis konieczne jest posiadanie urządzenia z przeglądarką internetową, obsługującą JavaScript oraz pliki cookie oraz aktywne konto email oraz posiadanie komunikatora Skype.
 3. Konto użytkownika może zostać założone bezpośrednio przez tą osobę, lub przez Administratora w imieniu tej osoby, jeśli osoba ta zaakceptuje Regulamin.
 4. Użytkownik, zamieszczając dane w Serwisie oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym.
 5. LingTutor.pl wyśle na adres e-mail podany przez użytkownika podczas Rejestracji powiadomienie o otrzymaniu zgłoszenia rejestracyjnego wraz z linkiem aktywacyjnym. Jeśli użytkownik nie potwierdzi Rejestracji, zgłoszenie rejestracyjne może zostać anulowane.
 6. W momencie potwierdzenia dokonania Rejestracji się w Serwisie przez Użytkownika zostaje zawarta pomiędzy nim a LingTutor.pl, umowa o korzystanie z Serwisu, w tym o prowadzenie Konta użytkownika, na czas nieokreślony, na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Całokształt relacji między LingTutor.pl a Użytkownikiem regulują postanowienia Regulaminu.
 8. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto użytkownika w Serwisie. Posiadanie większej ilości Kont użytkownika przez jedną osobę- Użytkownika, może skutkować usunięciem tych kont przez Administratora.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych jakie poda w Serwisie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. Ustaw nr 133 poz. 883 oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z warunkami określonymi w polityce ochrony prywatności.
 10. Kursant wyraża zgodę na przekazanie Lektorowi swoich danych identyfikujących komunikatora Skype.
 11. Lektor wyraża zgodę na przekazanie Kursantowi swoich danych identyfikujących komunikatora Skype.

§ 4 Usługi edukacyjne

 1. Lektor ma możliwość tworzyć Usługi edukacyjne dowolnego rodzaju, związane z nauką języków. Mogą to być Lekcje dowolnego rodzaju, konsultacje językowe, Kursy, tłumaczenia, przekazanie dostępu do Materiałów lub inne usługi językowe.
 2. Lektor ma możliwość ustalenia Ceny swoich Usług edukacyjnych oraz jej zmiany, ale tylko do momentu, kiedy Kursant dokona Zamówienia tej Usługi edukacyjnej. Po dokonaniu Zamówienia zmiana Ceny jest możliwa tylko za zgodą Kursanta, który dokonał tego Zamówienia.
 3. Kursant otrzymuje od Lektora ofertę w zakresie wykonywanej przez niego Usługi edukacyjnej, jednak nie stanowi ona wiążącej oferty dla Kursanta.
 4. Lektor określa Cenę za Usługę edukacyjną w Wirtualnych środkach odpowiadających walucie- złotówki. Lektor ma możliwość ustalenia dowolnej Ceny za Usługę edukacyjną.
 5. Lektor po dwukrotnym Odbyciu lekcji z danym Kursantem, zyskuje możliwość dokonywania Zamówienia dla tego Kursanta na jego prośbę, oraz dowolnej modyfikacji Zamówień Kursanta. W przypadku Lekcji modyfikacja Zamówienia możliwa jest do momentu Zamknięcia lekcji.
 6. Każde Zamówienie może zostać anulowane przez Administratora, jeśli związane było z Naruszeniem.
 7. Kwota odpowiadająca Cenie zostanie pobrana z Wirtualnego Konta kursanta w momencie dokonania Zamówienia, przed faktycznym wykonaniem Usługi edukacyjnej. Jeśli Lektor zmodyfikuje Cenę po dokonaniu Zamówienia, kwota na Wirtualnym koncie kursanta zostanie skorygowana.
 8. Kursant ma prawo zgłosić Naruszenie Lektora do Administratora w przypadku jeśli uzna, że ten naliczył jakąkolwiek nieuzasadnioną opłatę. Jeśli Administrator uzna takie zgłoszenie jako zasadne, Kursant otrzyma na swoje Wirtualne konto kursanta zwrot kwoty jakiej dotyczyło Naruszenie.
 9. Każda zmiana na Wirtualnym koncie kursanta zostaje odnotowana w Serwisie jako “zmiana salda” i każdy Kursant powiązany z tym Wirtualnym kontem kursanta ma do niej wgląd.
 10. Kursant dokonuje Zamówienia Usługi edukacyjnej dla siebie. W przypadku Kursanta nadrzędnego może on dokonać Zamówienia Usługi edukacyjnej dla siebie oraz dla Kursantów podrzędnych powiązanych z jego Wirtualnym kontem kursanta.
 11. Po zrealizowaniu Usługi edukacyjnej Kursant może wystawić ocenę i komentarz Usługi edukacyjnej lub Lektora w skali określonej w Serwisie. Ocena i komentarz mogą być widoczne publicznie w Serwisie. Administrator ma możliwość zablokować publikację oceny i komentarza.
 12. Informacje prezentowane w Serwisie dotyczące Usług edukacyjnych nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 5 Lekcje

 1. Termin lekcji wybierany jest z kalendarza dostępnego w Serwisie. Termin lekcji jest wiążący zarówno dla Lektora jak i Kursanta.
 2. Aby Lektor otrzymał Wynagrodzenie musi zostać wykonane Zamknięcia lekcji. Zamknięcia lekcji odbywa się w przypadku jeśli Lekcja się odbyła, została odwołana lub nie było możliwości jej przeprowadzenia z dowolnych przyczyn.
 3. Zamknięcia lekcji dokonuje Kursant w momencie kiedy skorzystał z funkcji Odwołania lekcji.
 4. Zamknięcia lekcji dokonuje Lektor w momencie kiedy skorzystał z funkcji Odwołania lekcji lub Odbycia lekcji.
 5. Lektor ma prawo skorzystać z Odwołania lekcji w swoim imieniu lub za Kursanta, jeśli ten go o to poprosi.
 6. Kursant ma prawo zrezygnować z dokonanego Zamówienia poprzez funkcję Odwołania lekcji. Kursant otrzymuje zwrot pobranych w Zamówieniu Wirtualnych Środków w zależności od czasu odwołania, a Lektor otrzymuje proporcjonalne do zwrotu Wynagrodzenie.
 7. Dla Odwołania lekcji ponad 24 godziny przed jej Terminem, Kursant otrzymuje zwrot 90% pobranych Wirtualnych Środków, a Lektor otrzymuje 10% Wynagrodzenia za tę Lekcję.
 8. Dla Odwołania lekcji pomiędzy 24 godziny, a 2 godziny przed jej Terminem, Kursant otrzymuje zwrot 50% pobranych Wirtualnych Środków, a Lektor otrzymuje 50% Wynagrodzenia za tę Lekcję.
 9. Dla Odwołania lekcji poniżej 2 godzin przed jej Terminem, Kursant otrzymuje zwrot 25% pobranych Wirtualnych Środków, a Lektor otrzymuje 75% Wynagrodzenia za tę Lekcję.
 10. Dla Odwołania lekcji poniżej 5 minut przed jej Terminem, Kursant nie otrzymuje zwrotu pobranych Wirtualnych Środków, a Lektor otrzymuje 100% Wynagrodzenia za tę Lekcję.
 11. Jeśli Kursant jest nieobecny lub nie ma możliwości odbycia lekcji z przyczyn niezależnych od Lektora oraz Serwisu nie otrzymuje zwrotu pobranych Wirtualnych Środków.
 12. Jeśli Lektor i Kursant ustalą wspólnie brak możliwości przeprowadzenia Lekcji z przyczyn innych niż określone w Regulaminie, Kursant otrzymuje zwrot 100% pobranych Wirtualnych Środków.
 13. W przypadku Odwołania lekcji dokonanego przez Lektora w swoim imieniu Kursant otrzymuje zwrot 100% pobranych Wirtualnych Środków.
 14. Jeśli ze strony Lektora nastąpiły chwilowe problemy uniemożliwiające prowadzenie Lekcji, powinien przedłużyć Lekcję o taki sam okres czasu, lub dokonać Odwołania lekcji w swoim imieniu.
 15. Jeśli ze strony Kursanta nastąpiły chwilowe problemy uniemożliwiające prowadzenie Lekcji, Lekcja nie ulega przedłużeniu.
 16. Lektor nie ma obowiązku czekać na Lekcji na Kursanta jeśli nie uda się z nim połączyć w ciągu 15 minut od Terminu bez winy Lektora i Serwisu. W takiej sytuacji Lektor ma prawo do Zamknięcia lekcji i potraktowania jej jako nieobecność Kursanta, a w związku z tym do otrzymania 100% Wynagrodzenia. Punkt nie ma zastosowania, kiedy Lektor był powiadomiony o spóźnieniu przed Lekcją.
 17. Jeśli Kursant zgłosił swoje spóźnienie przed Lekcją (poprzez funkcję w Serwisie lub w jakikolwiek inny sposób), Lektor zobowiązany jest czekać na Kursanta do planowanego końca Lekcji- zgodnie z jej długością określoną w Zamówieniu Lekcji.
 18. Jedno Wirtualne konto może odbyć maksymalnie 3 Lekcje próbne na każde 300 zł Doładowania. W przypadku złamania zakazu, Administrator ma prawo uniemożliwić dalsze odbywanie Lekcji próbnych dla Użytkowników powiązanych z tym Wirtualnym kontem kursanta, a także usunąć takich Użytkowników z Serwisu.

§ 6 Wirtualne konto kursanta

 1. Wirtualne konto kursanta gromadzi Wirtualne Środki. Stan Wirtualnego konta kursanta można zwiększyć poprzez Doładowanie- za pomocą klasycznego przelewu bankowego, przelewu za pośrednictwem PayU oraz transferu Wirtualnych Środków z Wirtualnego konta lektora na Wirtualne konto kursanta, jeśli należą do tej samej osoby (tego samego Konta użytkownika).
 2. Serwis do każdej Kwoty wpłaty dodaje Kwotę gratis następującej wielkości:
  • 0 zł dla Kwoty wpłaty wynoszącej poniżej 196 zł
  • 4 zł dla Kwoty wpłaty wynoszącej od 196 zł do 384 zł
  • 16 zł dla Kwoty wpłaty od 384 zł do 752 zł
  • 48 zł dla Kwoty wpłaty od 752 zł do 1472 zł
  • 128 zł dla Kwoty wpłaty od 1472 zł do 2880 zł
  • 320 zł dla Kwoty wpłaty od 2880 zł
 3. Każde Konto użytkownika posiada przypisane mu Wirtualne konto kursanta i Wirtualne konto lektora. Użytkownik może korzystać z jednego z nich (jeśli jest Kursantem lub Lektorem) lub z obydwu (jeśli jest jednocześnie Kursantem i Lektorem).
 4. Kursant może wykorzystywać środki zgromadzone na swoim Wirtualnym koncie kursanta na Usługi edukacyjne dowolnego rodzaju u dowolnego Lektora lub świadczone bezpośrednio przez LingTutor.pl.
 5. Kursant wyraża zgodę na przekazywanie przez LingTutor.pl faktur za Doładowania drogą elektroniczną, poprzez udostępnienie dokumentów do pobrania w Serwisie.
 6. Wirtualne konto kursanta posiada swoją Datę ważności, po której przekroczeniu zostaje wyzerowane. Po przekroczeniu Daty ważności można dokonać Doładowania, co pozwala na ponowne korzystanie z Wirtualnego konta.
 7. Data ważności przewiduje możliwość nieobecności na zajęciach oraz przerw w nauce. Na Datę ważności nie mają wpływu zmiany terminów lekcji, zmiana lektora, okresy świąteczne, urlopowe, problemy techniczne oraz wszelkie inne powody niewykorzystania Wirtualnych środków.
 8. Serwis po każdym Doładowaniu powyżej 50 zł przedłuża Datę ważności o następujące okresy czasu:
  • 3 tygodnie dla Kwoty wpłaty wynoszącej od 50 zł do 196 zł
  • 8 tygodni dla Kwoty wpłaty wynoszącej od 196 zł do 384 zł
  • 16 tygodni dla Kwoty wpłaty od 384 zł do 752 zł
  • 32 tygodnie dla Kwoty wpłaty od 752 zł do 1472 zł
  • 64 tygodnie dla Kwoty wpłaty od 1472 zł do 2880 zł
  • 64 tygodnie dla Kwoty wpłaty od 2880 zł

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Kursantowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z LingTutor.pl, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy- momentu Rejestracji w Serwisie, bez podania przyczyny.
 2. Aby Kursant mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować LingTutor.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład informacji przekazanej pocztą elektroniczną na Adres serwisu).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kursant wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy LingTutor.pl zwraca Kursantowi sumę wszystkich otrzymanych od niego płatności (Kwot wpłaty), nie później niż 14 dni od dnia, w którym LingTutor.pl został poinformowany o decyzji Kursanta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o kwotę jaka została wydana z Wirtualnego konta kursanta na Usługi Edukacyjne do chwili, w której Kursant poinformował o odstąpieniu od umowy.
 6. Jeśli Kursant po poinformowaniu o odstąpieniu od umowy wciąż pobiera Usługi edukacyjne w Serwisie, decyzja o odstąpieniu od umowy zostaje unieważniona.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kursantowi, jeżeli LingTutor.pl wykonał w pełni Zamówione Usługi edukacyjne, które nie były związane z uzasadnionymi Naruszeniami, a ich Cena była równa lub wyższa niż suma wszystkich otrzymanych płatności od Kursanta.
 8. Po otrzymaniu decyzji o odstąpieniu od umowy Administrator ma prawo usunąć Konto użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8 Regulamin

 1. LingTutor.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adresy e-mail Użytkowników.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację na adres email: biuro@lingtutor.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o korzystanie z Serwisu, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian i usunięciem Konta użytkownika z Serwisu.

§ 9 Postanowienia dodatkowe

 1. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu treści łamiące polskie prawo, Regulamin, prawo własności intelektualnej osób trzecich lub godzące w dobra osobiste osób trzecich.
 2. Możliwe są przerwy w dostępie do Serwisu oraz w jego działaniu, zwłaszcza związane z modernizacją Serwisu. Jeśli to będzie możliwe, Administrator poinformuje Użytkowników o planowanych przerwach w dostępie do Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. LingTutor.pl nie odpowiada względem Użytkowników z tytułu czasowego braku dostępności Serwisu, lub błędów Serwisu.
 4. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy LingTutor.pl a Lektorem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby LingTutor.pl.
 5. Prawem właściwym dla umowy o korzystanie z Serwisu jest prawo polskie.
 6. Użytkownik ma prawo usunąć przypisane mu Konto użytkownika z Serwisu. Użytkownik będący Kursantem akceptuje, że ewentualne zgromadzone przez niego Wirtualne Środki na Wirtualnym koncie kursanta mogą zostać utracone z chwilą usunięcia konta, jeśli inne Konta Użytkownika nie są powiązane z tym Wirtualnym kontem.
 7. Użytkownik nie ma prawa w jakikolwiek sposób naruszać dóbr osobistych innych Użytkowników oraz nie ma prawa do zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami.
 8. Kursant ma możliwość rezygnacji z Usług edukacyjnych Lektora bez podania przyczyny. Nie ma to wpływu na korzystanie z Usług edukacyjnych innych lektorów.
 9. Lektor ma możliwość rezygnacji ze świadczenia Usług edukacyjnych na rzecz Kursanta bez podania przyczyny. Nie ma to wpływu na korzystanie przez Kursanta z Usług edukacyjnych u innych lektorów.
 10. W przypadku powtarzających się ze strony Kursanta naruszeń Regulaminu lub przepisów prawa, Administrator ma prawo usunąć przynależne do Kursanta Konto użytkownika z Serwisu lub zablokować na stałe możliwość dokonywania Zamówień, po wcześniejszym ostrzeżeniu Kursanta.
 11. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Kursanta, Administrator ma prawo usunąć przynależne do Kursanta Konto użytkownika z Serwisu lub zablokować na stałe możliwość dokonywania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym.
 12. Po usunięciu przez Administratora Konta użytkownika przynależnego do Kursanta lub zablokowaniu dokonywania Zamówień, Kursant ma prawo zwrotu Wirtualnych środków zgromadzonych aktualnie na swoim Wirtualnym koncie kursanta, poza sytuacjami kiedy Wirtualne środki trafiły na Wirtualne konto kursanta w sposób inny niż poprzez Doładowanie.
 13. Usunięcie Konta Użytkownika przynależnego do Kursanta z Serwisu jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu pomiędzy Kursantem, a LingTutor.pl.
 14. Nie przewiduje się zwrotów płatności wynikających z niewykorzystanych Wirtualnych Środków poza sytuacjami wyjątkowymi opisanymi w Regulaminie.
 15. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie mu powiadomień o terminach lekcji i ich odwołaniach na podany przez siebie adres email lub nr telefonu.
 16. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji związanych z Usługami edukacyjnymi dostępnymi w Serwisie (w tym informacji marketingowych) na podany przez siebie adres email.

§ 10 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać na Adres serwisu.
 2. LingTutor.pl ustosunkuje się do reklamacji w terminie 15 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

II. Postanowienia dla lektora

§ 11 Świadczenie usług przez Lektora

 1. Lektor wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku w Serwisie, w postaci zdjęć lub filmów jakie Lektor w nim umieści. Lektor ma prawo do zmian i usunięcia swojego wizerunku.
 2. Lektor ma prawo uniemożliwić Kursantowi dokonywanie Zamówień swoich Usług edukacyjnych za pomocą dowolnych funkcji dostępnych w Serwisie np. za pomocą opcji "Odrzuć kursanta".
 3. Lektor musi przeprowadzić Lekcje, które zostały u niego zamówione przez Kursantów, lub je odwołać. Przeprowadzona Lekcja musi pokrywać się z Zamówieniem pod względem Terminu lekcji, Kursu, długości oraz ceny, poza sytuacjami kiedy Kursant wyrazi zgodę na zmiany. Odwołanie musi nastąpić przy pomocy funkcji "Odwołanie lekcji" dostępnej w Serwisie.
 4. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Lektora obowiązuje zakaz świadczenia na jakiejkolwiek podstawie usług o charakterze konkurencyjnym do usług świadczonych dla LingTutor.pl, na rzecz Kursantów, z którymi Lektor miał kontakt poprzez firmę LingTutor.pl. Lektor nie może przyjmować żadnych korzyści finansowych, ani korzyści innego rodzaju, bezpośrednio od Kursantów, bez pośrednictwa LingTutor.pl.
 5. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w Art. 12 pkt.1, Lektor zapłaci LingTutor.pl sumę kwot otrzymanych od Kursantów, których zakaz dotyczy, wraz z ustawowymi odsetkami.
 6. Zakaz o którym mowa w Art. 12 pkt.1 nie ma zastosowania jeśli Lektor jest w stanie udowodnić, że pozyskał Kursanta zupełnie niezależnie od LingTutor.pl.
 7. Zakaz o którym mowa w Art. 12 pkt.1 ma zastosowanie w czasie kiedy Lektor posiada Konto Użytkownika w Serwisie oraz dwa lata po jego usunięciu.

§ 12 Wynagrodzenia

 1. Lektor otrzymuje Wynagrodzenie po wykonaniu Usługi edukacyjnej, co w przypadku Lekcji oznacza konieczność oznaczenia jej jako “odbytej” poprzez skorzystanie z opcji “Odbycie lekcji”.
 2. Wynagrodzenie trafia na Wirtualne konto lektora.
 3. Wynagrodzenie wynosi 80% Ceny jaką Lektor ustalił za Usługę edukacyjną.
 4. Dla kursantów pozyskanych samodzielnie przez Lektora Wynagrodzenie jest wyższe o 5% od standardowego. Kursant określany jest jako pozyskany samodzielnie w momencie, kiedy zarejestruje się w Serwisie poprzez Stronę profilową lektora.
 5. § 13 Naruszenia

  1. Naruszenie określane jest jako:
   • Lektor nie przeprowadził, nie odwołał Lekcji której dotyczyło Zamówienie, z przyczyn nie leżących po stronie Serwisu ani Kursanta. Punkt dotyczy także kursantów, którzy wybrali danego Lektora, a Lektor nie użył wobec nich opcji "Odrzucenie kursanta".
   • Lektor przeprowadził Lekcję krótszą niż dotyczyło Zamówienie, z przyczyn nie leżących po stronie Serwisu ani Kursanta.
   • Lektor pobrał pełną opłatę za Lekcję od Kursanta, który miał problemy techniczne, ale nie poczekał do końca Lekcji na ich rozwiązanie.
   • Lektor przeprowadził Lekcję inną niż dotyczyło Zamówienie, z przyczyn nie leżących po stronie Serwisu ani Kursanta.
   • Lektor dokonał Zamówienia lub modyfikacji Zamówienia Usługi edukacyjnej dla Kursanta wbrew jego woli.
   • Lektor dokonał Odwołania lekcji w imieniu Kursanta wbrew jego woli lub pobrał za Odwołanie lekcji nieprawidłową opłatę.
   • Lektor pobrał jakąkolwiek kwotę od Kursanta z jego Wirtualnego konta, nie mającą pokrycia w usłudze wykonanej przez tego Lektora na rzecz Kursanta.
  2. W przypadku Naruszenia Konto użytkownika- Lektora może zostać ukryte dla Kursantów przez LingTutor.pl do momentu wyjaśnienia sprawy.
  3. Wyjaśnienie Naruszenia zajmuje maksymalnie 30 dni.
  4. W celu weryfikacji czy dokonano Naruszenia, Administrator ma prawo poprosić Lektora o potwierdzenie przeprowadzania lekcji w postaci logów. Logi muszą pochodzić ze Skype lub innego programu do przeprowadzania lekcji, akceptowanego przez LingTutor.pl. Jeśli Lektor nie udostępni logów może to być potraktowane jak potwierdzenie dokonania Naruszenia.
  5. Administrator ma prawo zmniejszyć stan Wirtualnego konta lektora o kwotę związaną z dokonanym Naruszeniem.
  6. Ostateczną decyzję czy dokonano Naruszenia oraz na jaką kwotę dokonuje Administrator.
  7. Lektor ma prawo odwołać się od decyzji Administratora na adres biuro@lingtutor.pl.

  § 14 Wypłaty dla Lektora

  1. Warunkiem koniecznym wypłacenia przez LingTutor.pl wynagrodzenia na rzecz Lektora (Wypłaty) jest spełnienie wszystkich kryteriów § 14.
  2. Lektor otrzymuje Wypłatę tylko na podstawie wystawionej przez firmę faktury dla LingTutor.pl Marcin Henel, ul. Ferdynanda Magellana 51/15, 51-505 Wrocław, NIP: 5732811551. Każda faktura wystawiona przez Lektora musi być poprawna i zawierać tytuł pozycji “Przygotowanie i prowadzenie zajęć językowych.“ Faktura musi być zwolniona z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Kwota na fakturze nie może być wyższa niż stan Wirtualnego konta lektora w dniu wystawienia faktury.
  4. Lektor może otrzymać maksymalnie dwie Wypłaty na każde 30 dni.
  5. Lektor może otrzymać Wypłatę jeśli Wynagrodzenie za jego Lekcje próbne nie będzie wynosić więcej niż 10% całej kwoty Wynagrodzeń za Usługi edukacyjne w okresie od ostatniej Wypłaty.
  6. Po wykonaniu przelewu na konto bankowe lektora, kwota Wypłaty zostaje odjęta od kwoty zgromadzonej na Wirtualnym koncie lektora.
  7. Jeden Użytkownik może być zarówno Lektorem, jak i Kursantem. Ma prawo dokonać transferu środków ze swojego Wirtualnego konta lektora na swoje Wirtualne konto kursanta. Transfer jest traktowany jako wypłata środków z Wirtualnego konta lektora oraz wpłata środków na Wirtualne konto kursanta. Lektor jest zobowiązany do wystawienia faktury dla LingTutor.pl na kwotę transferu. Po przesłaniu faktury dla LingTutor.pl lektor otrzyma fakturę od LingTutor.pl za doładowanie Konta kursanta. Faktura od LingTutor.pl zawierać będzie takie same dane i taką samą kwotę jak faktura dla LingTutor.
  8. W przypadku transferu środków z Wirtualnego konta lektora na Wirtualne konto kursanta Użytkownik nie może skorzystać z prawa "Odstąpienia od umowy".
  9. W sytuacji usunięcia Konta użytkownika przynależącego do Lektora niezależnie od przyczyny usunięcia konta, jeśli na Wirtualnym koncie lektora znajdowały się Wirtualne środki, Lektor ma prawo otrzymać je w formie Wypłaty, po przesłaniu faktury. Kwota Wypłaty może zostać pomniejszona o kwoty związane z ewentualnymi Naruszeniami.

  § 15 Certyfikaty

  1. Lektor może otrzymać od LingTutor.pl certyfikaty takie jak: "Certyfikat pedagoga", "Zweryfikowany lektor", "Profesjonalny Lektor", "Certyfikat dobrej wymowy", "Certyfikat metodyka" oraz "Native speaker".
  2. Certyfikaty lektora będą wyświetlane na Stronie profilowej lektora. Mogę być także wyświetlane w wynikach wyszukiwania lektorów.
  3. Certyfikaty mają wpływ na pozycję Lektora w wynikach wyszukiwania.
  4. "Certyfikat pedagoga” może otrzymać lektor, który skończył przynajmniej licencjat filologii danego języka lub posiada dyplom CELTA i przedstawi dowód w postaci wysłania skanu lub zdjęcia dyplomu na Adres email Serwisu. Dyplom musi być autentyczny, a jakość skanu lub zdjęcia pozwalająca na łatwą weryfikację danej osoby. Wizerunek na zdjęciu na dyplomie musi pokrywać się z wizerunkiem na zdjęciu lub filmie dodanym przez lektora w Serwisie. Zdjęcie lub skan dyplomu filologii musi przedstawiać ocenę (minimum 4) z przedmiotu związanego z metodyka nauczania.
  5. Certyfikaty przyznawane są po odbyciu Lekcji certyfikacyjnej z Metodykiem. Odbycie Lekcji certyfikacyjnej jest płatne, zgodnie z aktualną ofertą w Serwisie. Opłacenie Lekcji certyfikacyjnej nie jest równoznaczne z przyznaniem Certyfikatów. Nie przyznanie Certyfikatów nie jest podstawą do otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty za Lekcję certyfikacyjną.
  6. Przyznanie określonych Certyfikatów jest wyłączną decyzją Metodyka oraz Administratora.
  7. Po Lekcji certyfikacyjnej Lektor otrzymuje także opinię od Metodyka. Opinia może być wyświetlona na profilu lektora obok jego certyfikatów, chyba, że Lektor nie wyrazi na to zgody.
  8. Lektor ma prawo skorzystać dowolną ilość razy z Lekcji certyfikacyjnych za każdą ponosząc odrębną opłatę.
  9. Metodyk otrzymuje Wynagrodzenie za przeprowadzenie Lekcji certyfikacyjnej.
  10. Aby uzyskać Certyfikat “certyfikat metodyka” należy odbyć przynajmniej dwie Lekcje certyfikacyjne u różnych Metodyków i przynajmniej dwóch metodyków musi potwierdzić chęć przyznania “certyfikatu metodyka”.
  11. Po otrzymaniu “certyfikatu metodyka” Lektor zyskuje tytuł Metodyka i może prowadzić Lekcje certyfikacyjne dla innych Lektorów.
  12. Lektor ubiegający się o Certyfikat na potrzeby Lekcji certyfikacyjnej staje się Kursantem. Obowiązują go te same zasady jak Kursanta, łącznie z zasadami Odwołań lekcji.

  § 16 Treści w Serwisie

  1. Materiały udostępniane przez lektora są przeznaczone tylko dla Kursanta dla którego są indywidualnie przygotowane. Nie są dostępne poprzez wyszukiwarki internetowe, mogą być jednak dostępne dla osób trzecich, gdyby te weszły w posiadanie linka do tych Materiałów. Serwis dokłada wszelkich starań zabezpieczenia Materiałów, nie bierze jednak odpowiedzialności za ewentualny dostęp do Materiałów osób do tego niepowołanych i ewentualne straty, jakie z tego tytułu może ponieść Lektor.
  2. Lektor po udostępnieniu Materiałów Kursantowi, nie może ich usunąć bez zgody Kursanta w przeciągu 60 dni od ich dodania.
  3. Wszelkie treści udostępniane Kursantom przez Lektora, w tym Materiały, są własnością Lektora i LingTutor.pl nie bierze za nie odpowiedzialności. Dotyczy to zarówno treści zgromadzonych na serwerach należących do LingTutor.pl, jak również zgromadzonych w innych miejscach, ale dostępnych poprzez Serwis. Lektor oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne prawa do treści udostępnianych przez siebie w Serwisie i że ich umieszczenie nie narusza praw osób trzecich.
  4. Poprzez udostępniane przez Lektora w Serwisie treści, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym zwłaszcza Materiałów, Lektor udziela LingTutor.pl niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na udostępnianie tych treści Kursantom.

  § 17 Postanowienia końcowe

  1. Lektor nie może świadczyć w Serwisie usług innych niż Usługi edukacyjne, a w szczególności usług o charakterze erotycznym.
  2. LingTutor.pl nie daje gwarancji, że Lektor pozyska Kursantów dzięki usługom Serwisu, a brak Kursantów nie może być powodem roszczeń wobec LingTutor.pl.
  3. Firma LingTutor.pl nie ponosi odpowiedzialności za używanie przez Użytkowników Serwisu (w tym Lektorów) oprogramowania i usług zewnętrznych firm takich (np. Windows, Skype, usługi Google) niezgodnie z ich licencją.
  4. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi względem LingTutor.pl z roszczeniami związanymi z treściami dostarczanymi przez Lektora poprzez Serwis, w tym z Materiałami, na Lektora może zostać nałożony obowiązek usunięcia tych treści z Serwisu. W razie postępowania związanego z roszczeniami podmiotów trzecich dotyczących treści udostępnianych przez Lektora, Lektor zobowiązuje się wstąpić lub przystąpić do tych postępowań.
  5. Odpowiedzialność LingTutor.pl względem Lektorów ograniczona jest, w granicach prawem dozwolonych, do kwoty Wynagrodzenia z którą związana jest podstawa roszczenia Lektora wobec LingTutor.pl.
  6. W przypadku powtarzających się ze strony Lektora naruszeń Regulaminu, przepisów prawa lub dokonywania Naruszeń, Administrator ma prawo usunąć przynależne do Lektora Konto użytkownika z Serwisu lub na stałe ukryć je dla Kursantów, po wcześniejszym ostrzeżeniu Lektora.
  7. W przypadku rażącego naruszenia przez Lektora Regulaminu lub przepisów prawa Administrator ma prawo usunąć przynależne do Lektora Konto użytkownika z Serwisu lub ukryć je na stałe dla Kursantów, ze skutkiem natychmiastowym.
  8. Po usunięciu Konta użytkownika lub stałego ukrycia go dla Kursantów Lektor ma prawo do Wypłaty, zgodnie z postanowieniami § 14.
  9. Usunięcie Konta Użytkownika przynależnego do Lektora z Serwisu jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu pomiędzy Lektorem, a LingTutor.pl oraz wiąże się ze skasowaniem Strony profilowej lektora.
  10. Usunięcie Konta Użytkownika przynależnego do Lektora z Serwisu nie powoduje usunięcia dodanych przez niego Materiałów i będą one wciąż dostępne dla tych Użytkowników, którym Lektor je udostępnił.