Angielski, niemiecki, francuski przez Skype
Indywidualnie tworzone lekcje!

Regulamin szkoły językowej LingTutor.pl

Art. 1

Regulamin ten sporządzony został w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które regulują warunki korzystania i funkcjonowania szkoły językowej LingTutor.pl, działającej pod domeną lingtutor.pl. Przed zapisaniem się na lekcję w szkole LingTutor.pl każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

Art. 2

Właścicielem szkoły jest firma LingTutor.pl Marcin Henel, zarejestrowana przy ul. Ferdynanda Magellana 51/15, 51-505 Wrocław, NIP: 5732811551, REGON: 241717174. Adres e-mail szkoły to biuro@lingtutor.pl, numer telefonu to 698 476 805.

Art. 3

W celu korzystania z usług szkoły LingTutor.pl należy wypełnić formularz na stronie lingtutor.pl/zapisy-na-lekcje-przez-skype oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Osoba, która wypełniła formularz zwana jest dalej Użytkownikiem.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym serwisu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. Ustaw nr 133 poz. 883 oraz ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z warunkami określonymi w polityce ochrony prywatności.

Art. 4

Lekcja próbna jest pierwszą lekcją trwającą około 15 minut. Skorzystanie z lekcji próbnej nie zobowiązuje do dalszej nauki ani uiszczania jakiejkolwiek opłaty.

Jedna osoba może skorzystać z lekcji próbnej tylko raz.

Art. 5

Lekcje trwają co najmniej 45 minut (w zależności od stopnia przerobienia materiału) i są płatne z góry za cały wybrany pakiet lekcji według cennika.

Art. 6

Wpłat należy dokonywać przynajmniej dzień przed planowaną lekcją do godziny 15:00.

Art. 7

Aby odwołać zajęcia należy o tym poinformować szkołę najpóźniej do godziny 15.00 dnia poprzedzającego umówiony termin lekcji. Płatność przechodzi wtedy na następne zajęcia. W przypadku późniejszego odwołania zajęcia zostają anulowane.

Art. 8

Nie przewiduje się zwrotów wynikających z niewykorzystanych zajęć lub rezygnacji z zajęć.

Art. 9

Nauczyciel zawsze ma prawo przełożyć zajęcia, szczególnie w przypadku, kiedy nie otrzymamy potwierdzenia opłacenia zajęć przynajmniej dzień przed planowanym terminem do godziny 15:00.

Art. 10

Jeśli ze strony nauczyciela nastąpiły problemy z połączeniem internetowym zajęcia są przedłużone lub przekładane na inny termin.

Art. 11

Jeśli ze strony Użytkownika nastąpiły problemy z połączeniem Internetowym zajęcia trwają zaplanowany wcześniej czas i nie ulegają przedłużeniu, ani przełożeniu na inny termin.

Art. 12

Nauczyciel czeka na zaplanowanej lekcji na Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie odbiera przez 10 minut planowane zajęcia przepadają.

Art. 13

Szkoła LingTutor.pl stara się utrzymywać zarezerwowane przez Użytkownika terminy zajęć, oraz nie zmieniać jego lektora. Szkoła LingTutor.pl rezerwuje sobie jednak możliwość zmian, szczególnie po dłuższej przerwie w odbywaniu zajęć, lub przy wielu odwołaniach w danym terminie.

Art. 14

Szkoła LingTutor.pl w szczególnych przypadkach może zwrócić kwotę za nieodbyte zajęcia, nie jest jednak do tego zobowiązana.

Art. 15

Każdy pakiet lekcji przewiduje przerwę w nauce wynoszącą do 2 tygodni przy pakietach 4,8 i 16 lekcji, do 3 tygodni przy pakiecie 32 lekcji oraz do 4 tygodni przy pakiecie 64 lekcji.

Art. 16

Niewykorzystane możliwości przełożeń lekcji, oraz przerwy w odbywaniu pakietu nie przechodzą na kolejny okres.

Art. 17

Każdy pakiet lekcji jest ograniczony czasowo- trwa określoną ilość tygodni. Za datę początkową przyjmuje się dzień odbycia pierwszej lekcji danego pakietu.

Długość trwania pakietów wynosi:

pakiet 4 lekcji ; 1 lekcja na tydzień - 6 tygodni
pakiet 4 lekcji ; 2 lekcje na tydzień - 4 tygodnie

pakiet 8 lekcji ; 1 lekcja na tydzień - 10 tygodni
pakiet 8 lekcji ; 2 lekcje na tydzień lub częściej - 6 tygodni

pakiet 16 lekcji ; 1 lekcja na tydzień - 18 tygodni
pakiet 16 lekcji ; 2 lekcje na tydzień lub częściej - 10 tygodni

pakiet 32 lekcji ; 2 lekcje na tydzień - 19 tygodni
pakiet 32 lekcji ; 3 lekcje na tydzień lub częściej - 14 tygodni

pakiet 64 lekcji ; 3 lekcje na tydzień - 25 tygodni
pakiet 64 lekcji ; 4 lekcje na tydzień lub częściej - 20 tygodni

Art. 18

W dniu upływu daty ważności pakietu lekcji, niewykorzystane lekcje zostają anulowane. Uczeń zostanie uprzedzony o zbliżającej się dacie końcowej pakietu, który może nie zostać w pełni wykorzystany.

Art. 19

Nauczyciel wykonuje zaplanowaną ilość lekcji w tygodniu. W przypadku, gdy lekcje nie odbywają się z winy nauczyciela, istnieje możliwość odrobienia zajęć w dodatkowych terminach, lub przedłużenia daty ważności pakietu lekcji.

Art. 20

Jeśli żadne zajęcia nie przepadły z winy nauczyciela, nie ma on obowiązku wykonywać większej ilości lekcji w tygodniu niż zadeklarowana przez ucznia przy wykupieniu pakietu lekcji.

Art. 21

W trakcie trwania pakietu ilość lekcji w tygodniu jest niezmienna.

Art. 22

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zmiany lektora. Zmiana lektora nie ma wpływu na datę ważności pakietu, oraz ilość zajęć przeprowadzanych w tygodniu.

Art. 23

Na datę ważności nie mają wpływu zmiany terminów lekcji, zmiana lektora, okresy świąteczne, urlopowe, problemy techniczne oraz wszelkie inne powody nieobecności na zajęciach, niewynikające z winy lektora. Termin ważności każdego pakietu przewiduje możliwość kilkukrotnej nieobecności ucznia na zajęciach.

Art. 24

Szkoła LingTutor.pl akceptuje następujące metody płatności: klasyczny przelew (w walutach: złotówki, euro, dolary, funty brytyjskie) oraz płatności online obsługiwane przez "PayU" (w tym także płatności kartą płatniczą).

Art. 25

Szkoła LingTutor.pl umożliwia złożenie reklamacji na adres e-mail: biuro@lingtutor.pl lub pod numerem telefonu 698 476 805. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.

Art. 26

Zwrot kosztów za niewykorzystane zajęcia obliczany jest według wzoru: ilość niewykorzystanych lekcji x kwota za lekcję według cennika.

Art. 27

W szczególnych przypadkach szkoła LingTutor.pl z własnej inicjatywy ma prawo zakończyć świadczenie usług na rzecz Użytkownika w trakcie trwania wykupionego pakietu lekcji. Kwota za niewykorzystane zajęcia ulega zwrotowi według art. 26 regulaminu.